English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18798186


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy arrow - Văn bản luật arrow Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

 In Email

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ quy định cụ thể về nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng và chuyển giao, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế về công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ phát triển thị trường; trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi; chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Ngày 09/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Nghị định gồm 3 chương, 14 điều, quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo dạy cho người khuyết tật; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trực tiếp giảng dạy trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, có hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định quy định cụ thể về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội...

Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định quy định cụ thể về thực hiện quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; kiểm soát và công bố điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; ưu đãi đầu tư; hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; thực hiện hoạt động đầu tư; thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; ...

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định cụ thể về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Ngày 15/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Nghị định được ban hành nhằm triển khai thi hành Luật Hộ tịch; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền đăng ký hộ tịch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên quy định cụ thể về hoạt động tình nguyện của thanh niên; kinh phí thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; chính sách đối với thanh niên trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án; chính sách đối với thanh niên sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án; chính sách đối với thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện; chính sách đối với thanh niên sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện; chính sách đối với cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, phù hợp với điều kiện của nền kinh tế trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay và trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg.

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của phương pháp đo lường nghèo bằng thu nhập, đặc biệt trong bối cảnh cơ cấu kinh tế - xã hội thay đổi, đô thị hóa và di cư tăng nhanh hiện nay đang tạo ra một bộ phận lớn người dân thuộc nhóm cận nghèo thu nhập hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịnh vụ xã hội cơ bản, đang đối mặt với nhiều rủi ro khiến họ có thể rơi vào tình trạng nghèo đói.

Chí Kiên
Nguồn: baochinhphu.vn

<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a5.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn