English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18791673


Trang chủ arrow Giới thiệu DPHanoi arrow - Giới thiệu arrow Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

 In Email

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----***-----
Số: 2845/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

nhiệm kỳ III ( 2012-2017)

----------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bội Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UB ngày 16/01/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 948/LĐTBXH-BTXH ngày 4/6/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội nhiệm kỳ III ( 2012-2017);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 1027/SNV- CTTN&QLH ngày 18/6/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội nhiệm kỳ III (2012-2017) gồm 8 Chương, 30 Điều do Đại hội Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT, PCT UBND TP Ng.Thị Bích Ngọc;

- CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng

- Công an Thành phố;

- NC, VX, TH;

- Lưu VT, SNV.  

-------------------------------------------------------------------       

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


 

 

  Nguyễn Thị Bích Ngọc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 
     

ĐIỀU LỆ

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ III (2012 - 2017)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012

của UBND thành phố Hà Nội)

 

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 1.  Tên gọi

1. Tên tiếng Việt : Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

2. Tên tiếng Anh : Hanoi Association of  People with Disabilities.

3. Tên viết tắt      : DP Hanoi.

4. Hội có biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ mục đích.

1. Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị xã hội, nguyên nhân khuyết tật; tự nguyện tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật.

2. Mục đích của Hội nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học văn hoá, học nghề và làm việc để tự lực trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình, hoà nhập bình đẳng vào xã hội; góp phần thực hiện các vấn đề về người khuyết tật, hướng tới "Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật".

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1. Hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ những người khuyết tật.

2. Phạm vi hoạt động của Hội trong thành phố Hà Nội.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về kinh phí hoạt động; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ hiến pháp và pháp luật.

2. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND Thành phố phê chuẩn; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Điều 5. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Hội: Tầng 5, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, D25 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Điện thoại, website:

Điện thoại:   04.35379257, 04.35380239                          

Website : http://www.dphanoi.org.vn/

 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA HỘI

Điều 6. Nhiệm vụ 

1. Tuyên truyền, vận động hội viên cùng gia đình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của thành phố và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động và tổ chức.

2. Tổ chức các chương trình hoạt động nhằm giúp hội viên nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, hiểu biết về chính sách, pháp luật, học nghề, tạo việc làm để từng bước đảm bảo cuộc sống của bản thân, gia đình và có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tích cực hòa nhập, đóng góp với cộng đồng và xã hội.

3. Vận động và tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình hoạt động vì người khuyết tật như: nâng cao nhận thức, đào tạo hướng nghiệp, tạo việc làm, phát triển nguồn lực, tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn giữa những người cùng cảnh ngộ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, thông tin về các lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật trong nước và quốc tế.

4. Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của hội viên và kiến nghị với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý và các ngành chức năng trong việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan về người khuyết tật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thành phố giao.

Điều 7. Quyền hạn

1. Tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn về các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân và quy định của pháp luật.

2. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hội và lĩnh vực hoạt động của Hội.

3. Xây dựng quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp, từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, các khoản tài trợ trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật

4. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

         

Điều 8. Nghĩa vụ

1. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Trước khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường ba mươi ngày (30 ngày), Ban Chấp hành Hội phải có văn bản báo cáo với UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Nội dung báo cáo thực hiện theo các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3. Hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội với UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, đảm bảo thời gian, chất lượng và báo cáo công khai trong Hội.

4. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

5. Thực hiện hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hội viên; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật trong nội bộ hội theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết, xử lý với UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

6. Thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và báo cáo việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đối với các cơ quan chức năng của Thành phố.

7. Việc sử dụng kinh phí của Hội phải chấp hành quy định của pháp luật. Kinh phí thu được phải dành cho hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội, không được chia cho hội viên. Hàng năm Hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước gửi Sở Tài chính và UBND Thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan.

8. Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ về hồ sơ quản lý hội viên, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của hội, các tài liệu liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chấp hành, Thường trực Ban Chấp hành, của Hội và lưu giữ thường xuyên tại trụ sở của Hội. Việc lưu giữ và hủy tài liệu thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

 

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên

Hội có hội viên chính thức và hội viên danh dự.

1. Hội viên chính thức:

a) Các tổ chức, cá nhân người khuyết tật hoặc đại diện pháp lý của người khuyết tật trí tuệ cư trú, sinh sống hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tán thành Điều lệ Hội, có đơn tự nguyện gia nhập Hội được Ban Chấp hành Hội xem xét công nhận là hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên chính thức là tổ chức bao gồm:

- Các trung tâm, các câu lạc bộ, các tổ, đội, nhóm...trực thuộc Hội;

- Các Hội Người khuyết tật quận, huyện, thị xã (Hội thành viên).

2. Hội viên danh dự: Các tổ chức, cá nhân có tâm huyết thực hiện và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội nhưng không đủ điều kiện là hội viên chính thức được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự. Hội viên danh dự không tham gia biểu quyết, bầu cử và ứng cử.

Điều 10. Nghĩa vụ

1. Chấp hành Điều lệ và các nghị quyết của Hội.

2. Tham gia các chương trình, hoạt động của Hội.

3. Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Hội, phát triển hội viên mới.

4. Đóng hội phí theo quy định.

Điều 11. Quyền hạn

1. Được tham gia các hoạt động của Hội: thảo luận, biểu quyết về các chương trình, nhiệm vụ công tác của Hội trong các kỳ Đại hội hoặc các kỳ họp. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

2. Được cung cấp thông tin và thông qua Hội đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan.

3. Được sự hỗ trợ của Hội khi gặp khó khăn; được Hội đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại.

4. Được Hội khen thưởng và đề nghị với Nhà nước, Thành phố và các cơ quan chức năng khen thưởng theo các quy định hiện hành.

5. Được ra khỏi Hội khi có nguyện vọng hoặc xét thấy không có điều kiện tham gia Hội.

Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên

Tư cách hội viên của Hội bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức bị giải thể hoặc tự giải thể;

2. Tổ chức không hoạt động và không có báo cáo hoạt động hàng năm;

3. Không đóng Hội phí 1 năm mà không có lí do chính đáng;

4. Có đơn tự nguyện xin ra khỏi Hội.

 

Chương IV 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 13. Cơ cấu, tổ chức

- Đại hội đại biểu;

- Ban Chấp hành (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các Uỷ viên Ban Thường trực và các ủy viên Ban Chấp hành);

- Ban Kiểm tra;

- Văn phòng và các Ban chuyên môn.

- Các đơn vị, tổ chức và pháp nhân trực thuộc Hội.

Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường và hội nghị thường niên

1. Đại hội nhiệm kỳ (đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, do Ban Chấp hành triệu tập. Nhiệm kỳ đại hội 5 năm/1 lần. Chậm nhất ba tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đương nhiệm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội.

2. Hội nghị thường niên được tổ chức 12 tháng 1 lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hội trong năm.

3. Đại hội bất thường do Ban Chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên Ban Chấp hành hoặc ít nhất trên một phần hai (1/2) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

4. Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu và phải thông báo ít nhất trước 15 ngày trước khi Đại hội. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên ½ (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

5. Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới;

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hội;

c) Quyết định mức hội phí của hội viên;

d) Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội;

e) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hội;

f) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

6. Nguyên tắc hoạt động tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội phải được quá ½ (một phần hai) hội viên chính thức có mặt tán thành. Trường hợp vắng mặt, đại biểu được quyền gửi ý kiến tham gia bằng văn bản và có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội. Cách thức, nội dung, thông tin gửi xin ý kiến đối với đại biểu vắng mặt do Ban Chấp hành Hội quy định đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ.

Điều 15. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kỳ đại hội. Ban Chấp hành có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của đại hội. Ban Chấp hành do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu bầu ra, số lượng thành viên của Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

2. Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm từ 1 đến 2 lần để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Hội, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội nhưng phải có ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành thống nhất.

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:

a) Lãnh đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện Điều lệ;

b) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội;

c) Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng của nhiệm kỳ tới;

d) Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội; bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do, số uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra không còn đủ số lượng như quy định của Đại hội, Ban Chấp hành thực hiện bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra trong số các hội viên chính thức của Hội nhưng không vượt quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra mà Đại hội đã quyết nghị.

g) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy chế khác theo quy định và Điều lệ Hội;

h) Triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường; quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên;

i) Xét kết nạp, khai trừ, miễn nhiệm hội viên; khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại của hội viên;

j) Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí theo quy định;

k) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Cuộc họp của Ban Chấp hành được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên ½ (một phần hai) số lượng uỷ viên Ban Chấp hành tham dự. Biểu quyết trong Ban Chấp hành theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch Hội;

b) Việc biểu quyết theo nguyên tắc quá bán (trên 1/2 số uỷ viên có mặt). Riêng đối với các vấn đề quan trọng sau đây, phải được ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành có mặt thông qua: miễn nhiệm thành viên trong Ban Chấp hành; các vấn đề liên quan đến hội viên; giải thể Hội và thanh lý tài sản.

Điều 16. Ban Thường trực

1. Ban Thường trực do Ban Chấp hành bầu. Ban Thường trực là cơ quan điều hành hoạt động Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành và định kỳ (ít nhất) ba tháng họp một lần.

2. Ban Thường trực có nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch hoạt động, chương trình, nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, báo cáo Ban Chấp hành xem xét và quyết định.

b) Tổ chức triển khai các hoạt động theo nghị quyết của Ban Chấp hành và chỉ đạo của cấp trên.

c) Giúp Ban Chấp hành tổ chức, điều hành, quản lý Văn phòng Hội và các Ban công tác chuyên môn.

d) Đại diện cho Hội trong quan hệ với các tổ chức khác.

Điều 17. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

  1. Chủ tịch: là đại diện pháp nhân của Hội, là người điều hành và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của Hội trước pháp luật; có nhiệm vụ và quyền hạn triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Thường trực, Ban Chấp hành. Chủ tịch Hội không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

        2. Các Phó Chủ tịch là những người giúp việc cho Chủ tịch, do Chủ tịch và BCH phân công phụ trách một lĩnh vực hoạt động của Hội, thay mặt Chủ tịch ký các văn bản thuộc thẩm quyền được giao.

        3. Phó Chủ tịch thường trực là người thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được ủy quyền.

Điều 18. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định số lượng và bầu. Các uỷ viên Ban Chấp hành không kiêm nhiệm ủy viên Ban Kiểm tra. Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

a) Bầu Trưởng Ban và Phó Ban trong số các uỷ viên Ban kiểm tra. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra trình Ban Chấp hành phê duyệt.

b) Kiểm tra, giám sát các nội dung hoạt động của Hội về: tổ chức hoạt động theo Điều lệ và các nghị quyết của Hội, thu, chi tài chính và sử dụng tài sản chung, kiến nghị với Ban Chấp hành các vấn đề liên quan đến Hội, đến công tác tổ chức và điều hành hoạt động Hội của Ban Chấp hành.

c) Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong phạm vi nội bộ Hội, báo cáo Ban Chấp hành. Quyền quyết định cuối cùng là Ban Chấp hành Hội.

d) Hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm tra các Hội Người khuyết tật các quận, huyện, thị xã (Hội thành viên) trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong phạm vi nội bộ các Hội thành viên. Quyền quyết định cuối cùng là Ban Chấp hành các Hội thành viên.

Điều 19. Văn phòng và các Ban chuyên môn

Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội, chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Hội.

Điều 20. Các đơn vị, tổ chức, các pháp nhân trực thuộc Hội

1. Các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hội hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành Hội ban hành.

2. Việc thành lập và hoạt động của các pháp nhân trực thuộc Hội thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chương V

GIẢI THỂ, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, ĐỔI TÊN

Điều 21. Giải thể Hội

1. Hội giải thể trong các trường hợp:

a) Tự giải thể;

b) Do cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể.

2. Hội tự giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Hết thời hạn hoạt động;

b) Theo đề nghị và biểu quyết thông qua của trên ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức;

c) Mục đích của hội đã hoàn thành.

3. Trình tự và thủ tục khi hội tự giải thể sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định hiện hành.

4. Hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

a) Hội không hoạt động liên tục 12 tháng;

b) Khi có nghị quyết của đại hội về việc hội tự giải thể mà Ban Chấp hành Hội không chấp hành;

c) Hoạt động của Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và đổi tên hội

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên hội được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các vấn đề về tài sản, quyền và lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ và các vấn đề tài chính khác của hội liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và đổi tên hội sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Thanh quyết toán tài sản, tài chính khi giải thể

Tài sản, tài chính và các khoản nợ của Hội khi giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.


Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 24. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính

1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

2. Thực hiện thu, chi theo Quy chế quản lý tài chính của Hội, Quy chế hoạt động của Hội và phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật về kế toán thống kê.

3. Các khoản thu, chi của Hội phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, thực hiện báo cáo công khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của Ban Chấp hành Hội, cũng như trước Đại hội.

4. Kế toán của Hội phải đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 25. Thu, chi tài chính

1. Nguồn thu của Hội gồm:

a) Hội phí của hội viên:

Ban Chấp hành Hội thống nhất quy định mức hội phí đối với các hội viên cá nhân và mức trích nộp đối với hội viên tập thể, hội thành viên. Hội phí được điều chỉnh theo từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển của hội và khả năng của hội viên. Đối với các hội viên quá khó khăn được Ban Chấp hành xét miễn, giảm hội phí;

b) Đóng góp, ủng hộ tự nguyện của hội viên;

c) Thu từ hoạt động quyên góp gây quỹ hợp pháp của hội theo quy định của pháp luật; từ các hoạt động hợp pháp của hội như: Chương trình dự án được hỗ trợ đầu tư;

d) Nguồn hỗ trợ của Trung ương, Thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

2. Tài chính của Hội được chi cho các mục đích sau:

a) Chi cho các hoạt động của Hội;

b) Chi cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Kiểm  tra, Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hội;

c) Chi lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách theo quy định của Nhà nước và quyết định của Ban Chấp hành Hội;

d) Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật phẩm...phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Hội;

e) Chi khen thưởng;

f) Các khoản chi hợp pháp khác.


Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 26. Khen thưởng

1. Các tổ chức và cá nhân thuộc Hội có nhiều đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động của Hội sẽ được Hội đồng thi đua - Khen thưởng Hội xét duyệt và đề nghị Hội khen thưởng hàng năm, đột xuất, nhiệm kỳ bằng các hình thức sau:

a) Khen thưởng cho tổ chức, cá nhân bằng biểu dương thành tích, tặng các danh hiệu hoặc vật chất tùy theo mức độ thành tích.

b) Đề cử tổ chức, cá nhân đề nghị Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội hoặc các tổ chức khác xem xét, quyết định khen thưởng.

2. Ban Chấp hành quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hình thức khen thưởng phù hợp với Điều lệ Hội và pháp luật hiện hành.

Điều 27. Kỷ luật

1. Các cá nhân và tổ chức không tuân thủ Điều lệ của Hội, không thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành và Ban thường trực, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Hội thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, chấm dứt tư cách hội viên.

2. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành quyết định, còn phải chịu trách nhiệm và bồi thường hoặc chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hình thức kỷ luật phù hợp với Điều lệ Hội và pháp luật hiện hành.

Điều 28. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền về các sai phạm của các tổ chức và cá nhân trong Hội. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội và khiếu nại, tố cáo giữa các tổ chức thuộc Hội, giữa các Hội thành viên do Ban Kiểm tra thực hiện, đảm bảo theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết đối với Ban Chấp hành. Quyền quyết định cao nhất, cuối cùng là Ban Chấp hành Hội.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ các Hội thành viên do Ban Kiểm tra của các Hội thành viên chủ trì thực hiện.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Chỉ có Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ và phải được UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn mới có giá trị thi hành.

Điều 30. Điều khoản thi hành

Điều lệ này có 8 chương, 30 điều đã được Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 thông qua ngày 14/4/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn./.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 


 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

HANOI PEOPLE'S COMMITTEE


_____________________

 

No: 2845/QĐ-UBND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

 

       Hanoi, 26th June 2012


DECISION

on

Approval of Regulation for Operation of the Hanoi Association of People with Disabilities

during the Term III (2012-2017)

_________________________

 

CHAIRPERSON OF HANOI PEOPLE'S COMMITTEE

Pursuant to the Law on organization of People's Council and People's Committee dated 26th November 2003;

Pursuant to the Decree No.45/2010/NĐ-CP dated 21st April 2010 by the Government on regulations for organization, operation and management of associations; the Decree No.33/2012/NĐ-CP dated 13th April 2012 by the Government on amendment and supplementation to the Decree No.45/2010/NĐ-CP; and the Circular No.11/TT-BNV dated 26th November 2010 by the Ministry of Home Affairs on detailed regulations for implementation of the Decree No.45/2010/NĐ-CP; 

Pursuant to the Decision No.266/QĐ-UB dated 16th January 2006 by Hanoi People's Committee on establishment of the Hanoi Association of People with Disabilities;

Considering request by the Chairperson of Hanoi Association of People with Disabilities and the proposal No.948/LĐTBXH-BTXH dated 4th June 2012 by Director of Department of Labor, War Invalids and Social Affairs on approval of Regulations for operation of the Hanoi Association of People with Disabilities;

Upon request at the proposal No.1027/SNV-CTTN&QLH dated 18th June 2012 by the Director of Home Affairs Department on approval of Regulations for operation of the Hanoi Association of People with Disabilities;


HEREBY DECIDES:

Article 1: Approve the Regulations for operation of the Hanoi Association of People with Disabilities during its term III (2012-2017), including 8 Chapters, 30 Articles passed at the Association's Congress on 14th April 2012.


Article 2: This Decision takes effect since the date of signing.


Article 3: Head of Hanoi People's Committee Office, Director of Home Affairs Department, Director of Labor, War Invalids and Social Affairs Department, Directors of related departments, agencies and the Chairperson of Hanoi Association of People with Disabilities are responsible to realize this Decision.


 

Send to:

- As stated in Article 3;

- The Chairman/Deputy Chairperson   

   of Hanoi PC Nguyen Thi Bich Ngoc;

- Head/Deputy Head of HNPC Office                                                                             

   Do Dinh Hong;

- Hanoi Department of Public Security;

- related HNPC's departments;

- keep at SNV.

FOR HANOI PEOPLE'S COMMITTEE

DEPUTY CHAIRPERSON

 

(Signed and sealed)

 

 

 

Nguyen Thi Bich Ngoc

HANOI PEOPLE'S COMMITTEE

_____________________

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

 

 

 
     

REGULATION

For Operation of the Hanoi Association of People with Disabilities

During the Term III (2012-2017)

(Attached with the Decision No.2845/QĐ-UBND dated 26/6/2012

by Hanoi People's Committee)

 

Chapter I

NAME, MISSION, OBJECTIVE, PRINCIPLES AND

SCOPE OF OPERATION OF THE ASSOCIATION

 

Article 1.  Name of the Association

1. Name in Vietnamese: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

2. Name in English: Hanoi Association of People with Disabilities.

3. Abbreviation: DP Hanoi.

4. The Association has its own logo as regulated by laws.

Article 2. Mission and Objective

1. Hanoi Association of People with Disabilities (hereafter referred to as DP Hanoi) is a social organization of people with disabilities in Hanoi city area, regardless of any ethnic group, religion, gender, social status, causes of disabilities, and disabled people voluntarily participate in any activities of  people with disabilities and for people with disabilities.       

2. The Association aims to promote, encourage, assist and create opportunities for people with disabilities to overcome difficulties and strive for education, vocational training and employment to be self-reliant in their lives, become useful to families, integrate equally in society and contribute to deal with problems of disabled people towards an "inclusive, barrier-free and rights-based society of people with disabilities".

Article 3. Scope and Area of Operation

1. Scope of the Association's operation is to support and assist people with disabilities.

2. Area of the Association's operation is in Hanoi city.

Article 4. Principles of organization and operation 

1. The Association is organized and operated under the principles of voluntary, self-governing, self-assurance of operating costs, democracy, equality, openness and transparency, not-for-profit, and complied with the Constitution and laws.

2. The Association is organized and operated under the Regulation approved by Hanoi People's Committee, administratively managed by Department of Labor, Invalids and Social Affairs and other related departments and agencies.

 

Article 5. Legal Status, Seal, Account and Office

1. The Association has its legal status, logo, seal and separate account as regulated by laws.

2. Association Office: 5th floor, Hanoi Knowledge Palace D25, Tran Thai Tong Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.

3. Telephone and website:

Tel: 04.35379257, 04.35380239                          

Website: http://www.dphanoi.org.vn/

 

Chapter II

TASKS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE ASSOCIATION

 

Article 6. Tasks 

1. Encourage and persuade disabled people and their families to comply with the directions by the Party, the policies and regulations by the Government, the rules and regulations by Hanoi City, and actively participate in patriotic movements and programs launched and organized by the City.

2. Organize action programs to help improve the Association members' education, vocational training, social, policy and legislation understanding; to create job opportunities for members so that they can step by step maintain their families and their own lives and participate in cultural, artistic, sport activities for active social participation, integration and contribution.

3. Raise and receive funds and support from agencies, businesses, national and international organizations and individuals in order to implement programs for people with disabilities such as programs on awareness raising, vocational training, job creation, human resource development, organization of exchange and experience sharing activities among peer people, information exchange related to people with disabilities internally and externally.

4. Collect and reflect expectations from the Association members to submit to people-elected agencies, management agencies and relevant functional bodies in issuing, amending and implementing policies, laws and benefits related to disabled people, contributing to protection for the rights and legitimate interests of the Association members.

5. Execute other tasks assigned by the City authority.

Article 7. Rights

1. Contribute ideas and advices on matters related to scope of the Association operation at the request of organizations, individuals and under regulations by laws.

2. Exchange opinions on legal documents related to the fields of the Association operation as regulated by laws; Extend proposals to competent agencies with regard to the development and areas of operation of the Association.

3. Raise a Fund for the Association on the basis of membership fees and other sources of legal income, from the support of donors, charitable organizations, donations in the country and abroad as regulated by laws.

4. Perform other rights as prescribed by laws.

Article 8. Obligations

1. No advantage is taken from the Association activities to undermine national security, social order, morality, fine customs and traditions of the nation, rights and lawful interests of individuals and organizations.

2. Thirty days (30 days) before organizing Congress or extraordinary Congress of the Association, the Executive Committee of the Association is requested to submit reports in writing to Hanoi People's Committee, Departments of Home Affairs and Labor- War Invalids and Social Affairs. Reports contain information of exiting regulations implementation related to organization, operation and management of associations.

3. Every year, the Association executes timely reporting with quality of its organization and activity implementation before Hanoi People's Committee, Department of the Home Affairs, Department of Labor, War Invalids and Social Affairs and other related departments and agencies as well as the Association.

4. Legislation implementation of the Association is monitored under guidance, checks and inspections by the competent agencies.

5. Realize reconciliation of conflicts and disputes among the Association members; carry out settlement of disputes, complaints and denunciations under the Association Regulation and laws; extend reports on results of such problems to Hanoi People's Committee, Department of Home Affairs and Department of Labor, War Invalids and Social Affairs.

6. Receive and use of funding sources of organizations and individuals inside and outside the country as prescribed by laws; and report the receipt and use of funds from individuals and internal and external organizations to competent agencies of the city.

7. The use of funds by the Association must comply with regulations by laws. Funds received must be spent for operation of the Association according to the Association Regulation, not shared to members. Annually financial reports as regulated must be sent to the Department of Finance, Hanoi People's Committee, and related departments and agencies.

8. Implement regulations on archival records of member management, books and documents on property and finance of the Association, documents related to organization and operation of the Association, minutes of meetings of Executive Committee, Standing Board and the Association, and regular keeping of those documents at office of the Association. The keeping and no storage of documents are executed in accordance with the law.

9. Develop and issue the code of ethics for the Association's activities.

 

Chapter III 

  MEMBERSHIP

 

Article 9. Members of the Association

The Association has official members and honorary members.

1. Official members:

a) Organizations and individuals with disabilities or the legal representatives of people with intellectual disability, who reside lawfully in the area of Hanoi and agree with Regulation of the Association, have voluntary applications to join in the Association and the Association's Executive Committee, after its consideration, acknowledges the applicants as official members of the Association.

b) Official members, who are organizations, consist of:

- Centers, clubs, groups... affiliated to the Association;

- Associations of People with Disabilities in districts, towns (member associations).

2. Honorary members: Organizations, individuals, who wholeheartedly implement and contribute to implementation of the Association's development objectives and agree with the Association Regulation, but are ineligible to be official members of the Association, are considered and acknowledged as honorary members. Honorary members shall not have the right to vote, elect and to be the candidate of election.

Article 10. Obligations

1. Comply with the Regulation and Resolutions of the Association.

2. Participate in programs and activities of the Association.

3. Disseminate information about organization and operation of the Association and develop new membership.

4. Contribute membership fee as regulated.

Article 11. Rights

1. Be entitled to participate in activities of the Association: discuss and vote on programs, tasks of the Association during congress or meetings, nominate candidates for election and be candidates themselves and vote for leaders of the Association.

2. Be provided with information and make recommendations on disability related policies and legislation, through the Association, to competent agencies.

3. Be supported by the Association in case of difficulties; be assisted by the Association through requests extended to competent agencies when members' rights and legitimate interests are infringed.

4. Be rewarded by the Association and commended, through requests of the Association, by the State, City and other agencies under the current regulations.

5. Be entitled to leave the Association if it comes from members' expectation or members lack of conditions to participate in the Association. 

Article 12. Membership Termination

The status of membership shall be terminated in the following cases:

1. Organizations are dissolved or dissolve by themselves.

2. Organizations do not operate or have no yearly reports of operation.

3. No contribution of membership fees in a year without proper reasons.

4. A letter for membership termination is voluntarily sent to the Association.

 

Chapter IV 

ORGANIZATION AND OPERATION OF THE ASSOCIATION

 

Article 13. Organizational structure

- Congress;

- Executive Committee (Chairperson, Vice-Chairpersons, members of Standing Board and members of Executive Committee);

- Inspectorate/Inspecting Committee;

- Office and functional Committees;

- Units, organizations and legal entities affiliated to the Association.

Article 14. Congress, extraordinary congress and annual meeting

1. Congress (general assembly or delegate conference) is the highest leading body of the Association convened by the Executive Committee. The Congress has 5-year term. At least three months before the term ends, the incumbent Executive Committee prepares for organization of the Congress.

2. Annual meeting is held every 12 months to review activities of the Association implemented in a year.

3. Extraordinary congress is convened by the Executive Committee at the request of at least two thirds of the members of the Executive Committee or at least more than a half of the total official members.

4. Congress or extraordinary congress is held in the form of general assembly or delegate conference and notified at least 15 days before the congress. Plenary congress or delegate conference is organized if there is presence of more than a half of the official members or more than a half of official delegates.

5. Major issues decided at the Congress:

a) Adopt the report of activities carried out in the previous term and the direction for operation of the Association in the coming term;

b) Adopt financial report of the Association

c) Decide the rate of membership fee;

d) Decide the amendment or supplementation to the Association Regulation;

e) Discuss and decide important issues of the Association which excess jurisdiction of the Executive Committee;

f) Elect the Executive Committee and the Inspectorate;

7. Principles of the Congress:

a) Congress may vote by hands or secret ballot. The voting method is decided by the Congress;

b) The vote to adopt resolutions and decisions of the Congress must be agreed by more than ½ (half) of official members present at the meeting. In case of absence, delegates may submit comments in writing and their comments are as valid as ones of the delegates present at the meeting. Manner, contents and information sent for comments to the absent delegates are regulated by the Executive Committee to ensure objectiveness, honesty and completeness.

Article 15. Executive Committee

1. Executive Committee is the leadership body to manage all activities of the Association during the time between two congresses. The Executive Committee has its tenure similar to the term of Congress. The Executive Committee is elected by the Congress and number of Executive Committee members is decided by the Congress.

2. Executive Committee meets regularly every year from 1 to 2 times to review and evaluate operation of the Association, discuss and decide on necessary measures to implement the decisions and resolutions of the Congress. When necessary, the Executive Committee may have extraordinary meetings convened by the Association Chairperson, but there must have agreement of at least 2/3 members of the Executive Committee.

3. Tasks of the Executive Committee:

a) Provide guidance for implementation of the Regulation;

b) Organize the implementation of the Congress Resolutions;

c) Report on organization and operation of the Association during the current term and develop direction for the term to come;

d) Elect Chairperson, Vice-Chairs; elect supplementary members of the Executive Committee, Inspecting Committee; assign tasks for members of Executive Committee and functional Committees.

e) During operation, for various reasons, some Executive Committee members, Inspecting Committee members are no longer sufficient as prescribed by the Congress, the Executive Committee elects ​​additional members to the Executive Committee, Inspectorate among the official members of the Association but shall not exceed one thirds of members of the Executive Committee, Inspecting Committee as resolved by the Congress.

g) Develop and issue working regulation, financial management regulation and other regulations under the Association Regulation;

h) Convene Congress or extraordinary Congress; decide to organize Congress or General Assembly;

i) Address the admission, expulsion or dismissal of members, reward, and discipline; and settle complaints of members;

j) Seek for sources of donation and support; organize activities of fund raising as regulated;

k) Decide to establish organizations affiliated to the Association as regulated by laws.

4. Principles of the Executive Committee:

a) A meeting of the Executive Committee is considered valid when at least more than 1/2 (half) of the number of Committee members attending the meeting. Voting in the Executive Committee is under the principle of majority acquiescence, in the case of equal voting; it is decided by the Association Chairperson;

b) The voting is under principle of absolute majority (presence by more than a half of the members). Particularly for the following important issues, there must be presence of at least 2/3 of the Executive Committee members: dismissal of the Executive Committee members, issues related to membership, dissolution of the Association and liquidation of assets.

Article 16. Standing Board

1. The Standing Board is elected by the Executive Committee. It is the body that operates all activities of the Association between two meetings of the Executive Committee and meets at least every three months.

 2. Tasks of the Standing Board:

a) Prepare reports, action plans, programs and content for meetings of the Executive Committee, and report to the Executive Committee for consideration and decision.

b) Implement activities of the Association according to the Executive Committee's resolutions and the higher authorities' instructions.

c) Assist the Executive Committee in operating and managing the Association Office and functional Committees.

d) Represent the Association in the relationship with other organizations.

Article 17. Chairperson and Vice-Chairs of the Association

  1. Chairperson is the person who legally represents the Association, manages and is responsible for activities of the Association before the Laws. He/she has duties and authority to summon and chair all meetings of the Association's Standing Board and Executive Committee. The Chairperson shall hold this position not more than two consecutive terms of the Association.

        2. Vice-Chairpersons are those who assist the Chairperson, assigned by the Chairperson and the Standing Board to undertake one area of the Association's activities. He/she acts on behalf of the Chairpersonto sign the authorized documents

        3. Standing Vice-Chairpersons is the person who acts on behalf of the Chairperson when the Chairperson is absent or the former is authorized.

Article 18. Inspecting Committee

1. The Inspecting Committeeis decided and elected by the Congress. Members of the Executive Committee shall not concurrently be members of the Inspecting Committee. The Inspecting Committee operates in the collective principle and voting by majority.

2. Tasks of the Inspecting Committee

a) Elect the Head and Deputy Heads of the Inspecting Committee among members of the Inspecting Committee; develop working regulation of the Inspecting Committee to submit to the Executive Committee for approval.

b) Inspect and monitor activities of the Association concerning organization and operation under Regulation and resolutions of the Association, earnings, expenditures and use of common assets of the Association; and make recommendations to the Executive Committee over the issues related to the Association, organization and management of the Executive Committee

c) Receive and deal with complaints and denunciations within the Association to report the Executive Committee which bears the right to make final decision.

d) Provide guidance, coordinate and support inspectorates of associations of people with disabilities in districts and towns (member associations) in addressing complaints and denunciations within member associations. The right to final decisions goes to executive committees of member associations.

Article 19. Office and functional Committees

Office and functional committees are parts of advising and assisting the Standing Board of the Association. Functions and duties of each unit are specified in the Regulation for organization and operation of the Association.

Article 20. Units, organizations and legal entities affiliated to the Association

1. Units and organizations, which affiliate to the Association, are operated under the Regulation issued by the Executive Committee.

2. Establishment and operation of legal entities affiliated to the Association are realized under regulations by laws.

 

Chapter V

DISSOLUTION, SPLITTING, MERGING,

CONSOLIDATION AND CHANGE OF THE NAME

 

Article 21. Dissolution of the Association

1. The Association is dissolved in the following cases:

a) Self dissolution;

b) It is dissolved by competent agencies.

2. Self-dissolution happens in one of the following cases:

a) Period of operation is over;

b) Agreed by request and voting of more than ½ (a half) of total official members;

c) Objectives of the Association completed.

3. Process and procedure for self-dissolution of the Association are executed as regulated by Vietnamese laws.

4. The Association is dissolved by decision of competent agencies if:

a) there is no successive operation of the Association within 12 months;

b) Executive Committee does not follow resolution on self dissolution of the Association.

c) Serious violation in operation of the Association.

Article 22. Splitting, Merging, Consolidation and Change of the Association Name

1. Splitting, merging, consolidation and change of the Association name are executed as regulated by laws.

2. Issues related to assets, rights and interests, responsibilities, obligations and other financial issues related to splitting, merging, consolidation and change of the Association name are executed as regulated by laws.

Article 23. Settlement of property and finance upon dissolution

Issues of property finance and debts of the Association upon dissolution are settled as regulations by laws.


Chapter VI

ASSETS AND FINANCE OF THE ASSOCIATION

 

Article 24. Principles of financial management and utilization

1. The Association is operated in the principle of self-financing.

2. Earnings and expenditures of the Association are executed according to the Association's financial management regulation, operating regulation and regulations by laws related to statistic accounting.

3. The revenues and expenditures of the Association must be cost-effective and carried out with right purpose, efficiency, reflected in accounting books as regulated. Those are reported openly at regular annual meetings of the Executive Committee as well as before the Congress.

4. Accountants of the Association must meet the demands, standards and qualification of accounting as regulated by laws.

Article 25. Revenues and Expenditures

1. Revenues of the Association come from:

a) Membership fee:

The Executive Committee sets forth the rates of membership fee for members who are individuals, collective members and member associations. The fees are adjusted from time to time in accordance with the Association development and members' ability. For members with extremely difficult situation, the Executive Committee shall consider exemption or reduction of membership fees.

b) Voluntary contribution and support by members;

c) Collection from fund raising activities as regulated by laws or lawful activities of the Association such as implementation of investment projects;

d) Assistance from the central and city authorities, agencies, businesses, organizations and individuals internally and externally.

2. Expenditures of the Association cover the following payment for:

a) Activities of the Association;

b) Activities of the Executive Committee, Standing Board, Inspectorate, Office and functional committees of the Association;

c) Salary and allowances for full time and part-time staff of the Association as regulated by laws and decision of the Executive Committee; 

d) Procurement of assets, equipment, materials for management and operation of the Association;

e) Awarding;

f) Other lawful expenditures.Chapter VII

REWARD AND DISCIPLINE, SETTLEMENT OF DENUNCIATIONS

 

Article 26. Reward

1.Organizations and individuals affiliated to the Association, who contribute effectively to the Association's operation shall be proposed for the reward annually or unscheduledly in the forms of:

a) Reward to the organizations and individuals by merit praise and offer titles or material presents depending on level of achievement.

b) Recommend organizations and individuals to the Government and Hanoi People's Committee and other organizations for compliments and regards.

2. The Executive Committee issues specific requlations on procedures, authority and forms of rewards in line with the Association Regulation and exising regulations by laws.

Article 27. Discipline

1. Individuals and organizations, who do not comply with the Association Regulation, not implement Resolutions of the Executive Committee and Standing Board, affecting the honor and prestige of the Association, shall be disciplined in the forms of criticism, reprimand, warning or termination of membership.

2. In case of material damage, apart from disciplinary decisions by the Executive Committee, violated organizations and individuals shall have to take responsibility and pay compensation as prescribed by laws.

3. The Executive Committee issues specific requlations on procedures, authority and forms of discipline in line with the Association Regulation and exising regulations by laws.

Article 28. Settlement of complaints and denunciations

1. Individuals and organizations may denounce to competent agencies for violations of organizations and individuals of the Association. Complaints and denunciations are settled as regulated by laws.

2. The settlement of complaints and denunciations within the Association, and complaints and denunciations between member organizations of the Association is realized ​​by the Inspecting Committee as regulated, and results are reported to the Executive Committee. The Executive Committee of the Association has the highest authority to work out final decision.

3. The settlement of complaints and denunciations within a member association is realized by the Inspecting Committee of member association.


Chapter VIII

       IMPLEMENTATION PROVISION

 

Article 29. Amendment and supplementation to the Regulation

This Regulation can only be changed by DP Hanoi's Congress. All amendments and supplementation of therein shall only be valid if approved by the Hanoi People's Committee.

Article 30. Execution

This Regulation comprises of 8 Chapters, 30 Articles voted and passed at the Congress term III in the period of 2012-2017 on 14 April 2012 and comes into effect from the date of approval by the Hanoi People's Committee.


  

 

  FOR HANOI PEOPLE'S COMMITTEE

  DEPUTY CHAIRPERSON

 

  (Signed and sealed)

 

 

 

                                        Nguyen Thi Bich Ngoc

 

 


File download
Điều lệ.doc
Điều lệ.pdf
<Về trước   Tiếp theo>
 
Tin tức qua ảnh
a3.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn