English English
Banner

 


Tổng số lượt bài đã được đọc:
18530145


Trang chủ arrow Văn bản pháp quy

Quyết định số 1100/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước.

Căn cứ Nghị quyết số 84/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật (gọi tắt là Công ước) với các nội dung chủ yếu như sau:
Xem chi tiết...

Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động...

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định: Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau đây:
Mục tiêu tổng quát; Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật...
Xem chi tiết...

Quyết định Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định: Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm các nội dung chủ yếu sau đây
Quan điểm chỉ đạo: Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm các nội dung chủ yếu...
Xem chi tiết...

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện...
Xem chi tiết...

Thông tư quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Phạm vi Điều chỉnh
Thông tư này quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Xem chi tiết...

Triển khai đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai

Để tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" (Sau đây gọi tắt là Đề án) đối với người khuyết tật như sau:
Xem chi tiết...
<< Về đầu < Về trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Về cuối >>

Các bài từ 1 đến 10 (trong tổng số 103 bài)
 
Tin tức qua ảnh
a1.gif
Banner
 APDF  RI

The Sponsors: RI A/P, APDF and JSPD; The funding partners: RI and Asia Trust
Developed by CCNE, 2009, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.347.547.463, Fax: 84.347.547.460, Email: ctnet@vnu.edu.vn